รพ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ผู้มีอายุ 50 -70 ปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
   วันที่ 3 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง COLONOSCOP ให้กับประชาชน จำนวน 200 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศิริราชพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ
นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เริ่มดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในประชาชนอายุ 50-70 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง จึงนำร่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดก่อน ก่อนที่จะขยายไปยังอำเภออื่นต่อไป อันดับแรกจะลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่าง โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะ ที่สามารถทราบผลภายใน 5 นาที เป็นวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น หากตรวจพบว่ามีความเสี่ยง ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม ด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ทั้งนี้ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 เป็นวันตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้มีอายุ 50 -70 ปี ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด