การใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ทั้งนี้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาให้บริการ ซึ่งพื้นที่ต่างในโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรกรชุมชนเป็นสุขบ้านประตูชัย เข้ามาใช้พื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น พืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ในโครงการ เกษตรกรปลอดโรค อาหารปลอดภัย      ตามมาตรฐาน GAP ให้บริการ ณ ลานอเนกประสงค์ข้างตึกหมอพีร์คำทอน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี กลุ่มที่ 2 กลุ่มชมรมจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ป่วยและญาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การให้บริการตัดผมผู้ป่วยและญาติ ฟรี...  ณ  ศาลาเรือนพักญาติโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และกลุ่มที่ 3         กลุ่มสมาคมวีลแชร์ฟันดาบผู้พิการไทย (whellchairs) ได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเข้าสนับสนุน กองทุนสมาคมวิวแชร์แห่งประเทศไทย และมีการจัดนิทรรศการ       ให้ความรู้กิจกรรมของทางสมาคม ณ บริเวณข้างตึกหมอพีร์คำทอน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด