สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้หัวข้อการประชุม “The First International Conference on Health Equity 2016 : Cancer Control in All Policies” เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพและการบรรยายวิชาการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง และความเป็นธรรมด้านสุขภาพซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการ ของบุคลากร ในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติรวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบริการสำหรับ การพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน

ประกาศรับสมัครผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ภายใต้กรอบ 4 เรื่อง ได้แก่
  1)การวิจัยด้านคลินิก(clinical Researches : Medical , Pharmacy ,Dental ,etc.)
  2) วิจัยด้านการพยาบาล(Nursing Care Researches)
  3) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(Health Promotion and Prevention)
  4) ด้านการสาธารณสุขและการจัดการ(Public Health Management and Other) ทั้งการนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) และ การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) โดยสมัครเข้าร่วมประชุม และสมัครเข้าประกวดผลงาน ได้ที่ http://www.healthregion7.net กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  http://www.healthregion7.net