วันที่ 5 เมษายน 2560 นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทีมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในกิจกรรม   กิน  กอด เล่น เล่า” ภายใต้ โครงการ เด็กร้อยเอ็ดสดใส พัฒนาการสมวัย เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ  ปี 2560 โดยนางอัมรา  ธำรงทรัพย์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๐ – 5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัยสมวัยทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมและสนับสนุน สร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หลังจากผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการประชุม จะได้นำความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๕๗ คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาลชุมชน,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล