.
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น กระทรวงมหาดไทย      จึงได้แจ้งให้จังหวัดได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน  ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด    จึงได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐        เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์ โพธิประสิทธิ์ จากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดช่วยจัดการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ประกอบในราชพิธี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ดอก โดยกำหนดจุดการสอนไว้ ๕ จุด ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑, กลุ่มการพยาบาล ชั้น ๕, ศูนย์สะอาด, กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานการเงินและบัญชี   ชั้น ๖  ในโอกาสนี้นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณพนิดา สุทธิประภา  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์ธนากร  จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมประดิฐดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ร่วมกันในครั้งนี้ด้วย