จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบตาคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยายบาลร้อยเอ็ด คือ
1. จ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A 4 ความหนาไม่ต่ำกว่า 70 แกรม จำนวน 3,500,000 แผ่น
2. จ้างถ่ายเอกสารกระดาษ F4 ความหนาไม่ต่ำกว่า 70 แกรม จำนวน 100,000 แผ่น


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางจ้างถ่ายเอกสาร.pdf