โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดจ้างเดินาย Fiber Obtic โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 งาน


ไฟล์แนบ : ประกาศโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรื่อง จัดจ้างเดินสาย fiber obtic โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 งาน.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารจัดจ้างเหมาเดินสาย fiber obtic.pdf


ไฟล์แนบ : รายละเอียดงานจ้างเหมาเดินสาย fiber optic และ กำหนดราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง จ้างเหมาเดินสาย fiber optic.pdf