โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี กับกลุ่มงานโภชนศาสตร์
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2557 นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบมอบเกียรติบัตรแก่นางสาวธนพรรณ พรมกัญญา จากการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28- 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาและได้นำเสนอผลงานวิจัยประเภท Clinical เรื่อง “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด” และนางสาวธนพรรณ พรมกัญญา ยังได้รับทุนวิจัยประจำปี 2557 ประเภท Non- Clinical เรื่อง “ห่อหมกถั่วเหลือง Steamed Spicy Soybean Cakes” จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย