โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ดำเนิน การเป็นประจำทุกปี และหวังว่า บุคลากรสาธารณสุข จะเป็นผู้รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งการเป็นผู้นำและสร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป