เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีสุขภาพแข็งแรง เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งการเป็นผู้นำและสร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบลร้อยเอ็ด ณ  อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีแก่บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่ง