จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 6.25 mg tablet จำนวนประมาณ  3,800 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,902,888.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)   โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spect - carvedilol ๖.๒๕ mg.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf