จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin 50 mg + metformin 1,000 mg tablet จำนวนประมาณ 1,400 x 56 เม็ด วงเงินประมาณ 1,929,424.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spect - sitagliptin ๕๐ mg + metfromin ๑๐๐๐ mg.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf