รพ.ร้อยเอ็ดร่วมใจ ลดอ้วน ลดพุง 2,000 กิโลกรัม

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า จากการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี 2558 ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบมากเป็นอันดับ 1 คือ ภาวะดัชนีมวลกายมากกว่าปกติ ร้อยละ 45.88 และปัญหาที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 34.50 โรคความดันโลหิตสูง     ร้อยละ 5.08 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมทั้งสิ้นโดยมีภาวะดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ร่วมใจลดน้ำหนัก รณรงค์ลดอ้วน ลดพุง  2,000 กิโลกรัม สู่โรงพยาบาลสุขภาพดี     โดยเน้น กิจกรรม 3อ. 2ส. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่อง 3อ. ได้แก่ ออกกำลัง อาหาร อารมณ์ และ 2ส. ได้แก่ สุราและสูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง นำไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อไป

              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมใจ ลดน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม การสร้างพันธะสัญญา และ เปิดรับสมัครผู้มีน้ำหนักเกินเข้าร่วมประกวดแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ บริเวณ ศาลาเรือนพักญาติ เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงาน          อาชีวเวชกรรม โทร. 0-4351-8200 – 5 ต่อ 7147 ในวันและเวลาราชการ

    

 ไพโรจน์   สระคูพันธุ์:  บรรณาธิการข่าว  

ปานรดา  ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /18 กุมภาพันธ์ 2559