ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย(ผ้าเปื้อนมาก/ติดเชื้อ) ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 260,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานจัดจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,106,220.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย(ผ้าเปื้อนมาก-ผ้าติดเชื้อ).pdf


ไฟล์แนบ : สเปคประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย(ผ้าเปื้อนมาก-ติดเชื้อ).pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย(ผ้าเปื้อนมา-ติดเชื้อ).pdf


ไฟล์แนบ : ตารางวงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย(ผ้าเปื้อนมาก-ติดเชื้อ).pdf