จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamsulosin HCl 0.4 mg tablet จำนวนประมาณ 2,000 x 30 tablets วงเงินประมาณ 1,682,040.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-tamsulosin.pdf


ไฟล์แนบ : spect - tamsulosin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf