จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine 50 mg tablet จำนวนประมาณ  700 x 60 เม็ด วงเงินประมาณ 1,498,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-quetiapine.pdf


ไฟล์แนบ : spect - quetiapine.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf