จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyproterone 50 mg tablet จำนวนประมาณ 500 x 50 เม็ด วงเงินประมาณ 1,189,305.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-cyproterone.pdf


ไฟล์แนบ : spect - cyproterone.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf