จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g injection จำนวนประมาณ  1,000 vials วงเงินประมาณ 1,797,600.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-gemcitabine.pdf


ไฟล์แนบ : spect - gemcitabine.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf