จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta    5,000  U/0.3 ml prefilled syringe จำนวน  1,380 sets ในวงเงิน 1,953,541.80 บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-erythropoietin beta.pdf


ไฟล์แนบ : spect - erythropoietin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf