จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amino acid ,Glucose, electrolyte and vitamin B1 sterile solution for injection 1,000 ml  จำนวนประมาณ 3,500 ถุง วงเงินประมาณ 1,872,500.-บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-amino acid ,glucose.pdf


ไฟล์แนบ : spect - amino acid.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf