จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxazosin mesylate 4 mg XL tablet จำนวนประมาณ 3,000 x 30 tablets วงเงินประมาณ 1,887,480.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - doxazosin.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา doxazosin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf