จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวนประมาณ 4,000 vials ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2559 - 25 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : spect - tigecycline.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา - tigecycline.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคา - tigecycline.pdf