ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 250,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานจดจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 250,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) ครั้งที่ 2.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 250,000 กิโลกรัม ( e - bidding ).pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 250,000 กิโลกรัม ( e - bidding ).pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 250,000 กิโลกรัม.pdf