จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisatracurium besylate    2 mg/ml 5 ml injection จำนวนประมาณ  2,500 x 5 vials วงเงินประมาณ 1,808,300.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา cisatracurium.pdf


ไฟล์แนบ : spect - cisatracurium.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf