จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcipotriol + betamethasone dipropionate ointment 15 g จำนวนประมาณ  3,500 หลอด วงเงินประมาณ 1,947,400.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัฑ์ยา calcipotriol.pdf


ไฟล์แนบ : spect - calcipotriol.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf