จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Budesonide + Formoterol 160/4.5 mcg/dose x 60 doses turbuhaler  จำนวนประมาณ 4,000 ขวด วงเงินประมาณ 1,947,400.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา budesonide.pdf


ไฟล์แนบ : spect - budesonide.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf