จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Propofol 1% 20 ml injection จำนวนประมาณ  10,000 amps วงเงินประมาณ 1,284,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา propofol.pdf


ไฟล์แนบ : spect - propofol.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf