นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2558 เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจ โดยได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด