จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ คือยา  Oxaliplatin 50 mg powder for injection จำนวนประมาณ  2,100 vials กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  26 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคา oxaliplatin.pdf


ไฟล์แนบ : spect - oxaliplatin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารเเนบท้ายประกาศ e- bidding.pdf