จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ คือยา Iopromide ๖๒๓.๔ mg/ ml solution for injection ๕๐ ml จำนวนประมาณ 12,000 vials ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบไฟล์แนบ : spect - iopromide.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคา iopromide.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา iopromide.pdf