โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วม พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นายอุบล  รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะบุคลากรร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ร่วมวางพวงมาลา
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทย โดยพระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของประเทศไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่ พม่า และนับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวร ประกาศอิสรภาพเป็นต้นมา
ดังนั้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ รัฐบาลไทยโดยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช