จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ คือยา Clopidogrel  75 mg tablet จำนวนประมาณ  4,200 x 14 เม็ด ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : spect - clopidogrel.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาสประกวดราคา - clopidogrel.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา - clopidogrel.pdf