จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ คือยา  Erythropoietin alpha prefilled syringe injection 5,000 iu. จำนวนประมาณ 12,000 sets ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : spect -erytropoietin alpha.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคายา erytropoietin alpha.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคายา erytropoietin alpha.pdf