จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Tigecycline 50 mg for injection จำนวน 4,000 vials  กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่          

3 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารเเนบท้ายประกาศ e- bidding.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคา - tigecycline.pdf


ไฟล์แนบ : spect - tigecycline.pdf