จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 50 mg tablet จำนวนประมาณ  800 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 960,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา cilostazol.pdf


ไฟล์แนบ : spect - cilostazol 50 mg.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf