จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Teicoplanin 200 mg powder for injection จำนวนประมาณ 1,500 vials วงเงินประมาณ 1,926,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - teicoplanin.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา teicoplanin.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารสอบราคาเวชภัณฑ์ยา teicoplanin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf