จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium bromide 0.5 mg + fenoterol HBr 1.25 mg ; 4 ml nebulizer solution จำนวนประมาณ 10,000 x 21 หลอด วงเงินประมาณ 1,465,900.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - ipratropium.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา ipratropium.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคา ipratropium.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf