จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iron - sucrose injection  จำนวนประมาณ 1,200 x 5 amps วงเงินประมาณ 1,800,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - iron - sucrose.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา iron - sucrose.pdf


ไฟล์แนบ : เอาสารสอบราคา iron - sucrose.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf