จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin 4 g powder for injection จำนวนประมาณ 4,000 vials วงเงินประมาณ 1,506,560.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - fosfomycin.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา fosfomycin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคา fosfomycin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf