จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clindamycin phosphate 150 mg/ml 2 ml injection จำนวนประมาณ 100,000 amps วงเงินประมาณ 1,605,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - clindamycin.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคา clindamycin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคา clindamycin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf