จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sulfasalazine 500 mg EC tablet จำนวนประมาณ 3,000 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,926,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - sulfasalazine.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศเวชภัณฑ์ยา sulfasalazine.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคาเวชภัณฑ์ยา sulfasalazine.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf