โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อหัวใจแข็งแรงโดยชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2557 นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อหัวใจแข็งแรงโดยชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  มากกว่า 100 คน
ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้จัดด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย   สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และบุคลากรสามารถเป็นต้นแบบ(Health Idol)รักการออกกำลังกาย และสามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ชักจูงบุคลากรในองค์กร  ชุมชนและสังคมให้มีพฤติกรรมรักการออกกำลังกาย กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย      แข่งฟันรัน (เดิน-วิ่งรอบบึงพลาญชัย) ระยะทาง 3 รอบบึงพลาญชัย