ขอแสดงความยินดี กับหน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์เกียรงไกร  โกวิทางกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติการมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนดีศรีสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด /ตัวแทนหน่วยงานดีเด่น และผู้ประกวดเรียงความ ที่ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลองค์กรสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้มอบ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูหน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗ ได้แก่
๑.นางสาวพัชริยา โทนหงสา เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “คนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับข้าราชการ”
๒.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทน “หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗”
๓.นางสุดารัตน์ บุญแจ่ม เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ “คนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗”
๔.นางบุญเกิด สงครามภักดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “คนดีศรีสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทกลุ่มลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข”
๕.นางสาวปาณิสรา ทองมี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ประกวดเรียงความ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเด็น สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดี เพื่อประเทศไทย เรื่อง การบริจาคอวัยวะ เพื่อให้ชีวิตใหม่”
๖.นายเสริม นึกมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “คนดีศรีสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทกลุ่มลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข”