จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin trihydrate 500 mg + Potassium clavulanate 125 mg tablet จำนวนประมาณ  200,000 เม็ด วงเงินประมาณ 1,712,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spect - amoxcillin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf