จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pregabalin ๗๕ mg tablet จำนวนประมาณ 800 x 56 เม็ด วงเงินประมาณ 1,926,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spect - pregabalin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf