จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Montelukast 5 mg tablet จำนวนประมาณ  3,000 x 28 เม็ วงเงินประมาณ 1,797,600.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spect - montelukast.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf