ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน  ๑ รายการ คือยา

Rabies Vaccine . ml injection  จำนวนประมาณ  ๑๕,๐๐๐ vials

รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่าง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – 8 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : tor- rabies vaccine.pdf