จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Erythropoietin alpha prefilled syringe injection 5,000 iu จำนวนประมาณ 12,00 sets  กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดซื้อเวชภัณฑ์ยา erythropoietin alpha.pdf


ไฟล์แนบ : คุณลักษณะเฉพาะ.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf