จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Erythropoietin Beta 5,000 U/0.3 ml prefilled syringe จำนวนประมาณ 9,000 sets  กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาสประกวดราคาซื้อเวชภันณฑ์ยา erytropoetin bata.pdf


ไฟล์แนบ : คุณลักษณะเฉพาะ.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf