จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์  จำนวน 1  รายการ คือ ออกซิเจนเหลว ประมาณ 952,300 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป  โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 - 19  พฤษภาคม  2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกวดราคาซิ้อก๊าซทางการแพทย์.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง ออกซิเจนเหลว.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซิ้อก๊าซทางการแพทย์.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคก๊าซทางการแพทย์ออกซิเจนเหลว.pdf